RODO

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), informujemy w jakim celu i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, oraz jak można realizować przysługujące każdemu prawa związane z ochroną danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, jest Fizjo-Active Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji Albertyna Sagan prowadząca działalność w Gdańsku ulica Waryńskiego 2C 80-433 Gdańsk (dalej zwana „Gabinet”, „Fizjo-Active”). Kontakt telefoniczny: +48 66 33 13 000, kontakt korespondencyjny na wyżej podany adres lub elektronicznie pod adres: gabinet@fizjoactivegdansk.pl.

Dane osobowe otrzymujemy podczas zakładania Karty Pacjenta oraz z formularza kontaktowego w przypadku wysłania zapytania przez stronę internetową firmy.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do wykonywania czynności związanych z obsługą Klienta Gabinetu Fizjo-Active, a w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług fizjoterapeutycznych,
 • obsługi zgłoszeń, kierowanych np. przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej,
 • kontaktu telefonicznego lub przez e-mail w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • organizacją programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych,
 • do przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i   rachunkowych   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • windykacji należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji

W celu możliwości świadczenia usług wymagamy podania następujących danych osobowych:

 • dotyczy osoby fizycznej:
  • imię, nazwisko,
  • nr PESEL,
  • datę urodzenia,
  • adres zamieszkania/zameldowania,
  • adres e-mail,
  • nr telefonu,
  • informację na temat stanu zdrowia
 • dotyczy podmiotów gospodarczych:
  • dane podmiotu gospodarczego

Brak zgody na podanie w/w danych osobowych, będzie równoznaczne z brakiem wyrażenia zgody na przeprowadzenie wizyty i wykonanie zabiegów fizjoterapii.

Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Każdy ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych.

Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że Gabinet nie będzie przetwarzał już danych osobowych.

Każdy ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Żeby umożliwić dostęp właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Gabinet może prosić o przekazanie dodatkowych informacji  w celu potwierdzenia tożsamości osoby składającej wniosek.

Każdy może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Fizjo-Active.

Każdy ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowe.

Każdy ma prawo do uzupełnienia danych osobowych poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia dotyczących tych danych.

Każdy ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Gabinet może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m. in. na obowiązki prawne ciążące na Gabinecie takie jak np. obowiązki podatkowe lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, bądź z uwagi na prawo korzystania z wolności wypowiedzi i prawo do informacji.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć w każdym momencie poprzez:

 • wysłanie wiadomości w formie pisemnej na adres Fizjo-Active Gabinet Fizjoterapii i Rehabilitacji Albertyna Sagan, 80-433 Gdańsk, ulica Waryńskiego 2C,
 • elektronicznie na adres gabinet@fizjoativegdansk.pl
 • korzystając z formularza kontaktowego na stronie www.fizjoactivegdansk.pl

Z uwagi na korzystanie z usług i rozwiązań zewnętrznych dostawców i podwykonawców Fizjo-Active może przekazywać dane osobowe innym podmiotom. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 • firmom księgowym,
 • firmom świadczącym usługi informatyczne i wysyłki sms oraz e-mail
 • innym firmom, z którymi Gabinet zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmiotom i organom, którym Gabinet jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego (np. policji, prokuraturze).

Dane osobowe przechowywane są bezterminowo lub w przypadku dobrowolnego wycofania zgody maksymalnie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, dane osobowe będą przetwarzane przez czas ich trwania i okres rozliczenia, wręczenie nagrody.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do krajów trzecich.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby  zapewnić  wszelkie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Aktualności i artukuły

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami i artykułami.

Nie zwlekaj

Dowiedz się jak możemy pomóc

Pokaż menu

Zadaj pytanie

  Umów wizytę

  Wyślij wiadomość

  Prosimy o informację o preferowanych terminach

   Menu

   Godziny otwarcia

   Lokalizacja

   ul. L. Waryńskiego 2C
   80-433 Gdańsk

   Pokaż na mapie

   Wyszukiwanie